Dr. Gárdonyi Máté
Gárdonyi Máté

egyháztörténész, tanszékvezető egyetemi tanár

Személyes adatok:

Született: Vác, 1970. április 20.

Tanulmányok:

 • 2019 habilitáció, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelemtudományok
 • 1999 doktori cím, Pázmány Péter katolikus Egyetem Hittudományi Kar, értekezés címe: A papi élet reformja a Trienti Zsinat korában
 • 1996–1998 Róma Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténeti Fakultás, egyháztörténész
 • 1990–1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar
 • 1989–1990 Ferences Hittudományi Főiskola
 • 1984–1988 Esztergom, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium

Szakmai életút:

 • 2019-től nyilvános rendkívüli tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, a Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezetője
 • 2005–2010 megbízott előadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, oktatott tárgy: 20. századi egyetemes és magyar egyháztörténetet
 • 2000–2019 főiskolai tanár, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, oktatott tárgyai: gyetemes egyháztörténet, magyar egyháztörténet, patrológia, dogmatörténet
 • 1999– szentszéki ügyvéd majd bíró, Kaposvári Püspöki Bíróság
 • 1998–2000 megbízott előadó, majd főiskolai tanár, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Kihelyezett Hitoktató Tagozata

Papi életút:

 • 2000– plébános, Siófok-Kiliti
 • 1998–2000 plébániai kormányzó, majd plébános, Zselickislak
 • 1995–1996 káplán, Kaposvár Székesegyház
 • 1995. június 18. újmise, Felsőgöd
 • 1995. június 17. szentelés, Kaposvár

Tagságok:

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestület
 • Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottság (egyháztörténeti konferenciák, nyári akadémiák szervezése)
 • Egyháztörténeti Szemle szerkesztőbizottsága
 • Collectanea Vaticana Hungariae

Kitüntetések:

 • 2015 Fraknói Vilmos-díj (EMMI) „A magyar katolikus egyház közelmúltjának feltárása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként”
 • 2013 Somogy Polgáraiért, Somogy Megye Közgyűlése
 • 2003 magántanári cím, Kaposvári Egyetem Csokonai Mihály Főiskolai Kar

Válogatott publikációs jegyzék:

Könyvek:

 • A papi élet reformja a Trienti Zsinat korában. Budapest, 2001.
 • Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Budapest, 2006. (2. kiad: 2009, 3 kiad: 2012, 4. kiad: 2016)
 • Balatonkiliti évszázadai. Siófok-Kiliti, 2010.
 • Ságvár öröksége. Ságvár, 2010.
 • Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben. (Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti források 6.) Budapest, 2016.

Tanulmányok:

 • Egyházképek a XX. századi Magyarországon. In A kölcsönösség struktúrái. Szerk. Glózer R. et al. Budapest, 2002. 11–22.
 • Mindszenty József somogyi plébánia-alapításai. In Somogy megye múltjából 2002. Levéltári évkönyv. Szerk. Szántó L. Kaposvár, 2002. 165–180.
 • Az antiszemitizmus funkciója Prohászka Ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében. In A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk. Molnár J. Budapest, 2005. 193–204.
 • A XVI. századi papi szemináriumok pedagógiai programja (Újabb kutatási eredmények a korai szemináriumokkal kapcsolatban). In Az erkölcs szépsége. Szerk. Czirják J. et al. Kaposvár, 2005. 292–300.
 • Az egyháztörténet 20. századi forrásai. In A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Szerk. Varga Sz. et al. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis II.) Pécs, 2006. 161–168.
 • Üldöztetés és felelősség (A magyar holokausztról egyházi szemmel). In Szétosztott teljesség. A hetvenöt éves Boór János köszöntése. Szerk. Mártonffy M. et al. Budapest, 2007. 262–269.
 • Katolikus teológiai útkeresés a szocializmus évtizedeiben. In Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései. Szerk. Varga Sz. et al. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis III.) Pécs, 2007. 115–132.
 • Túlélés – együttműködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”. In Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből 1945–1989. Szerk. Bánkuti G. Budapest, 2010. 31–42.
 • Huszadik századi kihívások, pasztorációs útkeresések a veszprémi egyházmegyében. In Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann I. et al. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Veszprém, 2010. 275–297.
 • A plébánossal szemben támasztott követelmények a tridenti zsinat után. In Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Szerk. Bárth D. Budapest, 2013. 43–52.
 • Teológiai szempontok a magyar katolikusok kommunizmus alatti történetéhez. In Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában. Tanulmányok és inventárium. Szerk. Török J. et al. (Collectanea Studiorum et Textuum 1.) Budapest, 2015. 13–25.
 • A turbéki kegyhely kialakulása. Szűz Mária segítségével. In A turbéki Mária-kegyhely története. Szerk. Varga Sz. Budapest, 2016. 15–27.
 • Veszprémi püspöki rendeletek a zsidótörvények árnyékában. In A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Szerk. Molnár J. Budapest, 2016. 125–136.
 • Megtorlástól a kollektivizálásig. A klerikális reakció elleni harc a veszprémi egyházmegyében 1957 és 1962 között. In „Rendületlenül a romok között”. A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. Szerk. Karlinszky B. et al. (A veszprémi egyházmegye múltjából 30.) Veszprém, 2017. 133–195. (társszerző: Horváth Gergely Krisztián)
 • Magyarországi ad limina jelentések, 1928. In Magyarország és a Római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Szerk. Tusor P. et al. (Collectanea Vaticana Hungariae 15.) Budapest-Róma, 2017. 361–375.
 • Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus: Az eucharisztikus kongresszusok lelkiségtörténeti háttere. In Élet az élet kenyeréből. Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai, PPKE HTK 2018–2019 . Szerk. Puskás A. et al. Budapest, 2021. 13–31.

Ismeretterjesztő írások:

 • A Konstanzi és a Bázeli zsinat. Vigilia 66 (2001) 96–103.
 • A Magyar Katolikus Egyház önértelmezése a pártállam idején. Vigilia 69 (2004) 25–32.
 • Szentté avatások a 20. században. Rubicon 15 (2004) 10: 49–52.
 • Magyar teológusok útkeresése a szocializmus évtizedeiben. Vigilia 72(2007) 749–758.
 • A papság a Trienti Zsinat tanításában. Teológia 41(2007) 126–131.
 • A Szentszék és az I. világháború. Vigilia 80 (2015) 322–328.
 • A veszprémi püspök. Mindszenty József a királynék városában. Rubicon 28 (2017) 4: 15–17.
 • Krisztus Király ünnepének egyháztörténeti háttere. Communio 28 (2020) 3–4: 89–95.
 • Az egyház bő történeti köntöse. Vigilia 86 (2021) 384–388.